Domáca pálenica video návod 100l destilačné zariadenie

no alt
no alt
no alt
no alt

NÁVOD NA POUŽITIE 100L výklopne zariadenie

schema

 

schema

Vyklápací prístroj na brandy sa skladá z ohnisku (1), na
ktorom je umiestnený kotol (2), na ktorom je umiestnený
kotlový kryt (3), ktorý sa pomocou háčika (5) a ‚ušného'
háčika (5) spája s kotlom. Pomocou rúrkovej prípojke (4),

kotol sa pripája k chladničke (10). V chladničke sú chla-
diace rúrky (14) cez ktoré prechádza alkohol. Rúrková

prípojka je umiestnená v pohároch (10), ktoré sú na kotle
a chladničke. Pomocou rukoväte (7), ktorá je pripojená k
nápravám (9), sa prenáša otáčanie ozubenými kolesami
(6). Miešačka (8) je spojená nápravou.

schema miesanie

Kúrenisko je vyrobené z dvoch častí. Na dolnej časti (1)
sa nachádzajú dvierka na prikladanie paliva a na opačnej
strane v hornej časti sa nachádza otvor na odťah dymu (4)..

schema_kotlina

1. Dolná časť kúreniska
2. Horná časť kúreniska
3. Dvierka na popol
4. Otvor na odťah dymu

5. Páka
6. Dvierka kúreniska
7. Spona
8. Rukoväť na nosenie
9. Rukoväť dvierok

 

CHLADIACA NÁDOBA– CHLADNIČKA –
CHLADIACI KONTAJNER NA BRANDY TYPU PH30

Chladiaca nádoba alebo chladič je nádoba vyrobená z
kombinácie z plechu z nehrdzavejúcej ocele 0,8 mm a
medených rúr Ø 15 mm, ktorá má 4 kusy (2), a objem 30
l. Táto konštrukcia poskytuje najefektívnejšie chladenie v
malom objeme, pretože chladiace rúrky sa dotýkajú
vody na veľkom povrchu, a tým poskytuje úsporu približne

50% vody potrebnej pre jeden destilačný cyklus v por-
ovnaní so starou 300 l chladničkou. Na úplnú kondenzáciu

alkoholového destilátu teplota chladiacej vode nesmie

byť vyššia ako 25° C; a na hornom povrchu vody vyteka-
júcej z nádoby maximálne 60 ° C. Preto je potrebné počas

procesu výroby brandy kontrolovať teplotu zobrazenú na
teplomere (4) a v prípade potreby doplniť studenú vodu

cez plniaci ventil (6), ktorý je predtým pripojený k štand-
ardnej záhradnej hadici (1/2 "). Súčasne sa horúca voda

vypustí vypúšťacím ventilom (ktorý bol predtým otvorene)
na hornom okraji (5) chladiacej nádobe.

Plniaci ventil má dvojitú funkciu (6), po dokončení destilacie,
odstránime záhradnú hadicu, ktorá bola predtým
pripojená, potom otvoríme ventil a týmto spôsobom sa
kontajner vybije. Chladnička má tri nohy (8). Kryt chladiča
(1) je vyrobený z plechu z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou
0,8 mm.

schema_chladic

schema_chladic2

 

Ak je voda v chladiacej nádobe príliš horúca, alkohol-
ický destilát nie je úplne kondenzovaný a odparuje sa do

ovzdušia. Môžeme to ihneď všimnúť kvôli prítomnosti vône
destilátu.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Silnejšia vôňa pálenky na mieste destilácie upozorňuje,
že časť odparujúceho sa alkoholu vychádza z destilátu
pálenky. Ona musí byť medzi 15 a 17°C. Takisto kontrolujte
tesnenie ostatných častí prístroja (veko, rúrka).schema_tesnenie

schema_tesnenie2

 

PRÍPRAVA OVOCIA NA PROCES ALKOHOLOVÉHO
KVASENIA

Zo zozbieraného ovocia odstráňte lístie, halúzky a špinu.
Ak je ovocie špinavé alebo zaprášené hneď ho umyte
vodou. Je to prvým krokom k príprave kvalitnej pálenky.
Použite výlučne kvalitné ovocie, ktoré nie je zhnité. Taký
názor, že na pálenku je dobré akékoľvek ovocie, nie je
správny. Chuť zhnitého, plesnivého a iného ovocia rýchlo

ovplyvní chuť alkoholového destilátu a potom počas rek-
tifkácie (druhej destilácie) zostáva v pálenke. Ďalšou pod-
mienkou na kvalitnú pálenku je správny výber nádoby na

ukladanie ovocia a potom aj na alkoholové kvasenie.
Najlepšie je vybrať čistú drevenú nádobu, do ktorej
ovocná hmota už bola ukladaná. Vhodná je aj plastová

nádoba, ktorá musí byť odolná proti chemickým vply-
vom. Nikdy nepoužívajte plechové nádoby, okrem tých z

nehrdzavejúcej ocele.

 

PRÍPRAVA DESTILAČNÉHO PRÍSTROJA NA PROCES
DESTILÁCIE

Pred začiatkom pálenia urobte nasledujúce:
• Kúrenisko umiestnite na primerané miesto

• Otvor na odťah dymu spojte s komínom – pritom reš-
pektujte platné protipožiarne a iné bezpečnostné prepisy

na pripojenie spotrebičov alebo iných vykurovacích
prístrojov na tuhé palivá.
Pridajte teplú vodu - 30% kapacity kotla, vložte 1 vrecko

(5 g sódy na pečenie), potom je nutne založiť kotol a ne-
chajte var až do 15 minút, aby sa vyčistil kotol. Nelejte

vodu do chladničke. Pára musí vychádzať cez chladičové
výstupné rúry. Po ukončení prvého čistenia musí byť
kotol vyprázdnený. Potom znovu naplňte 30% horúcej
vody v kotle, pridajte 1 vrecko (5g kyseliny citrónovej)
a opakujte proces. Nechajte var v kotlu najmenej 15
minút. Týmto spôsobom sa kotol vyčistí, dezinfikuje a je
pripravený na použitie.

 

TENTO PROCES MUSÍ BYŤ OPAKOVANÝ NA ZAČIATKU
PALENIA AKO AJ NA KONCI KEĎ SKONČÍTE
S PÁLENÍM.

 

NIKDY NEKÚRTE POD PRÁZDNYM KOTLOM! PRÁZD-
NY KOTOL NEDÁVAŤ NAD OHEŇ!

 

Horúcu vodu potom vylejte, počkajte určitý čas a zariad-
enie niekoľkokrát vypláchnite čistou studenou vodou,

potom časti utrite handrou. Vtedy môžete naplniť kotol.
Kvas nalejte do primeranej výšky – nikdy nie po sám vrch
kotla.
Takto sa do kotla vmestí nasledujúca masa kvasu:
• 60 litrov = 50 litrov kvasu
• 80 litrov = 65 litrov kvasu
• 100 litrov = 80 litrov kvasu Položte veko na kotol.
Dávajte pozor na to, aby koniec veka "ľahol" do obruče

kotla. Chyťte obe rukoväti na veku a otocte tak, aby ru-
koväti sadli do otvorov na obruci.

kladenie veka.

Obruc kotla naplňte cistou vodou. Voda je prostriedok na
utesnenie veka a kotla. Priestupníkom spojte veko kotla
s chladicom. Dávajte pozor na to, aby kotol a chladič boli
na rovnakej výške. Priestupník otočte tak, aby jeho kratšia
časť bola namontovaná na kotol a dlhšia časť na chladič.
Priestupník takto jemne stúpa smerom ku chladicu.
Spôsob tesnenia priestupníka na veku a chladiči je tzv.
"vodné tesnenie". Do šálok na veku a chladiči nalejte čistú
vodu. Do chladiča nalejte vodu po výšku prepadovej
rúrky. Na prepadovú rúrku pripojte plastovú rúrku a jej

voľný okraj umiestnite do výpustného kanála. Pri mon-
tovaní kotla do obruče, ktorá sa nachádza na hrdle kotla,

treba naliať čistú vodu, ktorá slúži ako utesňovač.

 

PROCES DESTILÁCIE – PÁLENIA PÁLENKY

Destiláciou sa zjednodušene označuje zmena agregát-
neho stavu pomocou zohrievania. Tekutina sa zohriev-
aním odparuje a potom chladením v chladiči znovu

mení agregátny stav do tekutého. Počas pálenia domácej
pálenky kvôli zohrievaniu kvasu v kotle, z kvasu sa

odparuje alkohol. Prostredníctvom priestupníka odparu-
júci sa alkohol vchádza do chladiča, v ktorom sa znovu

mení na tekutinu – alkoholový destilát. Z toho alko-
holového destilátu opakovanou destiláciou (druhou des-
tiláciou) dostaneme domácu pálenku.

Počas pálenia pálenky v našom destilačnom prístroji, dá-
vajte si pozor na nasledujúce body:

• Intenzita kúrenia –hrozí prehorenie; okrem toho,
správny proces destilácie závisí od režimu kúrenia
• Prípadné vypúšťanie – nekontrolované vypúšťanie

odparujúceho sa alkoholového destilátu zo spojov des-
tilačného prístroja

• Keď alkoholový destilát začne vytekať, sledujte kontinu-
itu vytekania – nesmie sa prerušovať

• Dávajte pozor na intenzitu vytekania – ak je vytekanie
silné zmenšite intenzitu kúrenia

• Správnym spôsobom vymerajte množstvo alkoholu v

destiláte; alkoholometrom a keď percento klesne (pod 8
vol.%), prerušte proces destilácie.

Aby ste dostali kvalitnú domácu pálenku, "surovú pálen-
ku" (tzv. lutr) treba ešte raz destilovať – druhá destilácia,

rektifkácia alebo opakovaná destilácia. Tu v podstate
ide o proces prečistenia pálenky od škodlivých látok
(metylalkohol, aldehydy, estery, vyššie alkoholy...).


Odporúcame, aby ste sa o procese druhej, opakovanej
destilácie poradili s odborníkom.

 

POSTUP PO UKONČENÍ DESTILÁCIE

Keď zistíte, že percento alkoholu destilátu kleslo pod
minimálnu výšku, proces destilácie zastavte a to tak, že

prestanete dodávať teplotu pod kotol. Pri kúrení ply-
nom jednoducho uzavrite prívod plynu. Nevyprázdnite

kotol hneď. Počkajte niekoľko minút, aby horúci kvas v
kotle vychladol. Destilačné zariadenie potom rozložte
opačným poradím. Počas rozloženia zariadenia buďte
opatrní a používajte ochranné pomôcky (rukavice, obuv,
odev...). Kotol vyprázdnite a umyte teplou čistou vodou.
Hmota v kotle, ktorá zostala po destilácii ako odpad
je horúca a preto, kým ju vylievate, buďte veľmi opatrní.

Kvôli nekontrolovanému vylievaniu hrozí nebezpečen-
stvo popálenia. Dávajte pozor na prítomnosť tretích

osôb. Chladnejšia voda kvôli teplotnému nárazu môže
poškodiť kotol. Kotol pripravte na ďalšie plnenie alebo
ho utrite handrou a umiestnite do studenej miestnosti.

Narábanie s destilačným prístrojom je povolené len pl-
noletým osobám oboznámeným s návodmi na správne

a bezpečné použitie prístroja. Priama prítomnosť tretích
osôb pre nebezpečenstvo popálenia nie je povolená.
Okrem upozornení z predkladaného návodu na použitie,

rešpektujte aj iné všeobecne platné bezpečnostné pred-
pisy pre obsluhu a prácu na prístrojoch. Výnimočnú po-
zornosť venujte upozorneniam z prekladaného návodu

na použitie a dôsledne ich rešpektujte kvôli vlastnej bez-
pečnosti a bezpečnosti iných. Počas narábania s prístro-
jom dávajte pozor na všetky horúce časti prístroja (kúren-
isko, medená časť kotla s vekom, piestupník). Teplota

daných častí je veľmi vysoká a preto hrozí veľké nebez-
pečenstvo popálenia. V prípade, že sa prístroj pri práci

zastaví, nepristupujte k rozloženiu a oprave hneď. Poč-
kajte, až prístroj vychladne. Takto sa vyhnete nebez-
pečenstvu popálenia. Kvôli vysokým teplotám prístroj

je zakázané používať v blízkosti zápalných alebo ex-
plozívnych látok.

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a explózie. Plocha pod
kúreniskom musí byť z ohňovzdornej látky. Odporúčame,
aby ste pri práci v blízkosti mali práškový hasiaci prístroj.
Destilačný prístroj položte na primerané miesto. Musí

stáť stabilne na rovnom a stabilnom povrchu, aby sa ne-
prevrátil. Ak na kúrenie používate plyn – plynové kahany,

prísne dodržiavajte návod na bezpečnú obsluhu prístro-
ja. Použí- vajte nádobu na plyn, ktorá bola vyskúšaná a

schválená. Plynovú nádobu nevystavujte teplote vyššej
ako 40°C alebo priamym slnečným lúčom.

 

ÚDRŽBA DESTILAČNÉHO PRÍSTROJA

Na správnu údržbu destilačného prístroja najdôležite-
jšie je všetky jeho súčiastky hneď a dôkladne vyčistiť. To

musíte urobiť tak, aby ste mechanicky alebo chemicky

nepoškodili medené časti prístroja. Pre optimálne fun-
govanie prístroja stačí všetky súčiastky prístroja, ktoré

boli v kontakte s kvasom alebo destilátom aspoň dvakrát

umyť teplou a čistou vodou. Ak hmota počas destilácie pr-
ihorela v kotle, musíte ho hneď očistiť. Odporúčame Vám

na to použiť handru, na ktorú si dáte trochu najjemne-
jšieho piesku a postupne a opatrne obrúsite pripálené

povrchy kotla. Buďte veľmi opatrní, aby ste nepoškodili

medené časti. Pracujte pomaly a dlhší čas. Vyčistite pov-
rch a priveďte ho do vysokého lesku. Potom ho utrite čis-
tou handrou namočenou v kyseline citrónovej. Výrobca

nezodpovedá za poškodenia, ktoré sa vyskytnú z dôvodu
nesprávneho alebo neopatrného použitia prístroja.

 

 

 

 

Anketa

Ste za umožnenie pálenia alkoholu z ovocia pre vlastnú spotrebu novým zákonom?

no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie