Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP)

I.         Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu destilacnezariadenia.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na strane predávajúceho je obchodná je spoločnosť POMARIUM, s.r.o., so sídlom Bratislavská 87, 900 44 Most pri Bratislave, IČO 52 035 069, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 136121/B (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese https://www.destilacnezariadenie.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „Kupujúci“).

2. Výklad pojmov.

Kupujúci:            Je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ

Spotrebiteľ:         Kupujúci – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej Podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“)

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Podnikateľ:         Kupujúci – osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej Podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Podnikateľ“). Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), bezvýhradne súhlasí s tým, že na účely týchto VOP a právnych vzťahov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim je považovaný za Podnikateľa.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené inak alebo platnosť niektorých ustanovení týchto VOP nie je Kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Predávajúcim a Kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto VOP.

Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) zák. č. 102/2014 Z.z. informuje Spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

Súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade so zák. č. 250/2007 Z.z. a zák. č. 102/2014 Z.z., ktorým Predávajúci informuje Spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov Spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v Internetovom obchode.

 

II.      Objednávka tovaru a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy.

1. Ponuka tovaru.

Ponuka tovaru je katalógom bežne dodávaného tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, kde Predávajúci Spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním záväznej objednávky oznamuje hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie právnymi predpismi vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

2.Objednávka.

Objednávku Kupujúci vytvorí vyplnením formulára na stránkach Internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky Kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred odoslaním svojej objednávky s týmito VOP oboznámil a že je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Podnikateľ zaslaním objednávky akceptuje tieto VOP.

Objednávku môže Kupujúci uskutočniť aj telefonicky u obchodného zástupcu na kontaktnom telefónnom čísle +421 905 682037.

Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených/uvedených údajov v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých mu Kupujúcim.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva je uzavretá (i) doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany Kupujúceho Predávajúcemu a (ii) jej potvrdením (akceptáciou) zo strany Predávajúceho odoslaním potvrdzujúcej správy na emailovú adresu zadanú Kupujúcim v objednávke.

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom odoslaním objednávky tovaru s povinnosťou platby Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti v zmysle ust. § 3 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci, ktorý je Podnikateľom berie na vedomie, že Predávajúci nemá povinnosť s Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom uzavrieť Kúpnu zmluvu.

III.   Kúpna cena a platobné podmienky.

1. Kúpna cena každého druhu tovaru alebo služby ponúkaných v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH vo výške podľa platných právnych predpisov. Výška kúpnej ceny je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru alebo služby a Kupujúci prejavuje svoj súhlas s výškou kúpnej ceny odoslaním objednávky s povinnosťou platby.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a/alebo služby dohodnutú v Kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.
3. Tovar môže byť Kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:

a)    v hotovosti pri osobnom odbere,

b)   dobierkou pri prevzatí objednaného tovaru od prepravcu, pričom Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť pripočítané náklady za vybavenie dobierky, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu,

c)    bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho s uvedením variabilného symbolu, ktorý je uvedený v predfaktúre zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že tovar bude odoslaný Kupujúcemu až po pripísaní celej sumy dohodnutej kúpnej ceny za objednaný tovar na účet Predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.
5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru až úplným zaplatením celej sumy dohodnutej kúpnej ceny za objednaný tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru od Predávajúceho.


IV.    Dodanie tovaru.


1. Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar s prihliadnutím na ďalšie podmienky uvedené v týchto VOP, v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade platby bankovým prevodom po dokončení objednávky začína lehota na odoslanie tovaru plynúť dňom pripísania celej sumy dohodnutej kúpnej ceny za objednaný tovar na účet Predávajúceho. O dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom.

Pokiaľ z dôvodu dostupnosti tovaru nie je možné tovar odoslať v lehote 30 dní, informuje Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho formou emailu zaslaného na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru.

2. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru môžu byť pripočítané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, a to podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

3. S tovarom budú Kupujúcemu dodané (i) faktúra (daňový doklad), (ii) dodací list, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie tovaru, kúpna cena tovaru (jednotková a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil) a údaje o Predávajúcom a (iii) Návod na použitie tovaru, ak je tovarom destilačné zariadenie (ďalej len „Prístroj“). Vzhľadom na zamýšľaný účel použitia Prístroja je Kupujúci povinný dodržiavať návod výrobcu na správnu obsluhu a údržbu Prístroja. Prístroj môžu obsluhovať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré boli vopred oboznámené so všetkými rizikami. Pri použití Prístroja je potrebné rešpektovať platné bezpečnostné predpisy, postupy, bezpečnosť pri práci a manipulácií ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Predávajúci zašle Kupujúcemu na jeho žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.
4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámiť prepravcovi a zároveň informovať Predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky odporúča Predávajúci Kupujúcemu, a by takúto zásielku od prepravcu neprevzal a bezodkladne vyplnil s prepravcom záznam o poškodení zásielky.
5. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený a nepoškodený.
6. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
7. Reklamáciu vád tovaru (mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod.), ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.
8. Predávajúci má nárok na zaplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru vo výške podľa aktuálneho cenníka prepravcu vykonávajúceho zvolený spôsob dopravy tovaru, pričom výška nákladov spojených s dopravou tovaru je uvedená pri možnostiach dopravy v Internetovom obchode Predávajúceho.
9. Akékoľvek informácie týkajúce sa procesu dodania tovaru môže Kupujúci získať na adrese info@destilacnezariadenie.sk. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom Predávajúcim.
10. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane Predávajúceho.
11. V prípade väčšieho záujmu o tovar alebo v prípade, ak Predávajúci nemá dostatok tovaru, môže Predávajúci dodať objednaný tovar Kupujúcemu v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí Kupujúci ako za jeden balík.


V.       Práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy


1. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci je povinný tovar prevziať a uhradiť celú sumu dohodnutej kúpny ceny vrátane nákladov na zvolený spôsob dopravy tovaru.
2. V prípade porušenia podmienok Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP Kupujúcim si Predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ platný právny poriadok neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť Predávajúcemu akúkoľvek a všetku škodu, a to najmä avšak nie len uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, náklady na dopravu tovaru.
3. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci berie na vedomie, že všetky údaje nevyhnutné pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktoré Kupujúci uvedie pri odoslaní objednávky tovaru, sú Predávajúcim považované za správne.
4. Všetky oznámenia Predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s Kúpnou zmluvou, môžu byť Kupujúcemu doručené na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú Kupujúcim v objednávke, ak nie je registrovaným užívateľom Internetového obchodu.


VI.    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy.


1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim – Spotrebiteľom

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať iba obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v bežnom obchode. Nie je však oprávnený začať tovar alebo akúkoľvek jeho časť alebo súčasť používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru (ďalej len „Škoda“).

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe, e-mailom zaslaným na adresu info@destilacnezariadenie.sk alebo telefonicky, a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o dostúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku spolu s Kúpnou zmluvou aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu tovar spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Predávajúceho, prípadne odovzdať tovar osobne. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možnosti v originálnom obale.

Po platnom odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru, zníženú o sumu prípadnej Škody (sumu zodpovedajúcu zníženej hodnote ceny vráteného tovaru). Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v celom rozsahu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, nemá v súlade s ust. § 8 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z. nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky).

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak Kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ust. § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť okrem iného od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

b)   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Spotrebiteľa a Spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

Pokiaľ Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar Predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany Predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami OZ.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že ustanovenia tohto ods. 1 sa vzťahujú len na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom.

2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim – Podnikateľom

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.


3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej s Kupujúcim v prípade, ak (i) nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve alebo (ii) ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec, s čím Kupujúci súhlasí.

Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom tiež vtedy, ak dodávatelia objednaného tovaru Predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak Predávajúci zistí, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu a Kupujúci neakceptoval zmenu kúpnej zmluvy (zvýšenie ceny tovaru, nákladov na prepravu a pod.).

Pokiaľ Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho na odoslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť Kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi.

VII. Reklamačný poriadok.


1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy Kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať Predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru Kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

Všetky reklamácie musí Kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu Kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle Kupujúci, resp. osobne doručí na adresu Bratislavská 87, 900 46  Most pri Bratislave.

2. Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi Kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr však v lehote do 30 (tridsať) dní. Predávajúci v prípade, ak reklamáciu uzná za dôvodnú, chybný tovar vymení za tovar bez chýb. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva Kupujúceho vyplývajúce z platných právnych predpisov. 3. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie Predávajúcim môže Kupujúci získať na adrese info@destilacnezariadenie.sk.
4. Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby Predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z.z.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

5. Kupujúci berie na vedomie, že nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcemu zaniká:

a)    nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b)    neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)    uplynutím záručnej doby tovaru,

d)    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným po prevzatí tovaru Kupujúcim,

e)    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)     neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)      poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)      neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k)    zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

VIII.       Ochrana osobných údajov.


1. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom Internetového obchodu sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZOOU“).
2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefonický kontakt, adresa doručenia a e-mailová adresa, ktoré Kupujúci uvedie pri objednaní tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, spolu s platobnými údajmi, spracúvame na účely plnenia práv a povinností z Kúpnej zmluvy, vrátane vybavenia prípadnej reklamácie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Osobné údaje spracúvame po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane trvania záručnej doby.
3. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa doručenia, spracúvame súčasne na účely účtovnej, daňovej a colnej evidencie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, nakoľko v zmysle ust. § 50 ods. 3. zák. č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v platnom znení je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť identifikačné údaje Kupujúceho colnému úradu SR). Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za správnosť jemu poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov (z účtovnej, daňovej a colnej oblasti).
4. Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, ktorú Kupujúci uvádza pri objednaní tovaru prostredníctvom Internetového obchodu spracúvame na účely priameho marketingu, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Tieto osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.
5. Pri prehliadaní našej internetovej stránky www.destilacnezariadenie.sk, bez ohľadu na to, či využívate služby Internetového obchodu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu cookies, IP adresa, dátum a čas prístupu, na štatistické účely, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (citovaného v ods. 3 vyššie).
6. Pri vykonaní registrácie zákazníckeho účtu prostredníctvom Internetového obchodu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefonický kontakt, na účely plnenia práv a povinností z budúcich kúpnych zmlúv, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (citovaného v ods.2 vyššie).
7. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Prevádzkovateľ nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: pošta/kuriérske spoločnosti, účtovné organizácie, servisné organizácie a organizácie poskytujúce služby (IT, správa systému), poskytovatelia platforiem ako Google Analytics.

8. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Kupujúci, ako dotknutá osoba má podľa Nariadenia GDPR a ZOOÚ právo na:

-      získanie prístupu k svojim osobným údajom a na iné informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR;

-      opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR;

-      vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú podľa článku 17 Nariadenia GDPR;

-      obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia GDPR;

-      získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi podľa článku 20 Nariadenia GDPR;

-      prenesenie osobných údajov inému prevádzkovateľovi podľa článku 20 Nariadenia GDPR;

-      namietať spracúvanie svojich osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia GDPR;

-      to aby bol Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu oznámený o porušení ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby;

-      kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR;

Podanie sťažnosti pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracúvané neoprávnene. Orgánom dozoru je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (dataprotection.gov.sk).

IX.    Záverečné ustanovenia


1.Tieto VOP sa vzťahujú na každú Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho prevádzkovaného na internetových stránkach https://www.destilacnezariadenie.sk.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho https://www.destilacnezariadenie.sk. Prípadné zmeny a doplnky týchto VOP sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené Kúpne zmluvy.
3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci je povinný pred prvým použitím Prístroja dôkladne sa oboznámiť s Návodom na použitie Prístroja. Vzhľadom na zamýšľaný účel použitia Prístroja je Kupujúci povinný dôsledne dodržiavať návod výrobcu na správnu obsluhu a údržbu Prístroja. Prístroj môžu obsluhovať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sa vopred oboznámili so všetkými rizikami. Pri použití Prístroja je potrebné rešpektovať platné bezpečnostné predpisy, postupy, bezpečnosti pri práci a manipulácií ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody na zdraví a majetku vzniknuté v súvislosti s neodbornou manipuláciou s prístrojom alebo akoukoľvek jeho časťou/súčasťou.
5. Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovarom Prístroj alebo jeho časť, je v súlade s ust. § 50 ods. 1 zák. č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči miestne príslušnému colnému úradu, a to v lehote do 15 dní odo dňa získania Prístroja alebo jeho časti. Nesplnením tejto povinnosti sa vystavuje riziku spáchania trestného činu podľa § 253 ods. 2 zák. č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).
6. Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby výslovne potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

V Moste pri Bratislave dňa 13.09.2019

Anketa

Ste za umožnenie pálenia alkoholu z ovocia pre vlastnú spotrebu novým zákonom?

no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie